Regulacje prawne dotyczące nakładania obowiązków podatkowych

Regulacje prawne dotyczące nakładania obowiązków podatkowych

10 października 2017 Wyłącz przez Jarek

W Polsce prawo podatkowe jest regulowane przez Konstytucję RP z 2 kwitnia 1997 roku, która opisuje także dziedziczenie ustawowe firmy. Zgodnie z jej treścią podatki mogą być nakładane na podmioty tylko na mocy właściwej ustawy. W związku z tym w polskim prawie mamy szereg ustaw podatkowych, które regulują nie tylko kwestie nakładania podatków, ich zapłaty i egzekwowania, ale także zajmują się kwestiami zwolenienia z opodatkowania.

W polskim systemie podatkowym występuje obecnie dwanaście podatkowych tytułów, zaś samo słowo ‚podatek’ jest definiowane w polskim prawie jako świadczenie pieniężne, które jest nieodpłatne, publicznoprawne, bezzwrotne oraz przymusowe, a wpłacane jest na rzecz województwa, gminy, powiatu lub Skarbu Państwa. Wszelkie kwestie związane z prawem podatkowym – z płaceniem podatków lub też ewentualne zwolnienia podatkowe – należy zgłaszać we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym. Także z wszelkimi niejasnościami odnośnie prawa podatkowego warto jest zgłosić się do naczelnika w Urzędzie Skarbowym, aby unikąć późniejszych problemów.

http://www.lexstrada.pl